Om Industrifilter

Vi erbjuder filtermedia till samtliga filterfabrikat på marknaden

Vi är Industrifilter

VD / Försäljning
Niclas Blomqvist

Servicechef / vice VD
Mikael Åström

Vår vision

Vår vision är att bli ett av de mest framgångsrika svenska företagen inom stofthantering för den inre och yttre miljön kring processindustrin både på lokal och global nivå. Vi ska genom vår långvariga erfarenhet, vår kompetens och vårt engagemang bidra till en renare industrimiljö, fri från luftföroreningar. Långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer liksom en väl strukturerad och kunnig serviceavdelning är och kommer att vara en självklarhet för oss.

Våra värderingar/ledord

Innovation
För att lyckas utvecklar vi ständigt både våra produkter och tjänster liksom oss själva i våra respektive yrkesroller


Glöd/passion

Engagerade medarbetare, alltid på tårna.

Trovärdighet

Vi står för vad vi gör och säger. Våra samarbetspartners och kunder ska kunna lita på oss – Alltid.

Ansvarsfullt företagande

Socialt ansvarstagande för en hållbar utveckling. Nedan följer ett utdrag från vår CSR-policy som vi använder som en grundläggande värderingsplattform för hela företaget.

Ansvar och etik

Industrifilter följer krav på etik och affärsmoral med objektiva och oberoende medarbetare som agerar professionellt i kundens intresse. Vi arbetar med gemensamma värderingar och policys. Industrifilters produkter som säljs ska tillverkas på ett etiskt riktigt sätt. Vi vill därför ta ansvar för att grundläggande mänskliga rättigheter, sunda arbetsförhållanden och miljöhänsyn respekteras i vår produktionskedja.

Kvalitet

På Industrifilter arbetar vi kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att utveckla våra arbetsmetoder. Genom kompetensutveckling och tillvaratagande av erfarenhet kan vi utvecklas i framtida uppdrag. Med hjälp av interna verksamhets- och ledningssystem har samtliga medarbetare tillgång till processer och rutiner. Vi bevakar och följer också gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet.

Miljö

Industrifilter strävar efter att tillsammans med kunder och leverantörer leverera filter och filteranläggningar som värnar både om den inre och yttre miljön. Att alltid utgå från miljöaspekter i hela verksamheten.

Arbetsmiljö

Industrifilter strävar efter att den interna fysiska miljön är optimalt anpassad utifrån arbetsmiljölagen, en arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas, trivs och mår bra. Vi arbetar systematiskt för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Att vi aldrig gör avkall på våra kunders eller medarbetares säkerhet.

 

Jämställdhet och mångfald

Alla medarbetare ska ges lika möjligheter till utveckling både när det gäller det egna arbetsområdet och vidareutveckling till nya områden. Alla anställda ska bli behandlade med respekt. Industrifilter ska inom ramen för sin verksamhet aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, för att skapa bättre förutsättningar för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö.

Engagemang

Industrifilter deltar i samhällsfrågor genom att stödja välgörenhetsorganisationer, ingå i nätverk som ska öka medvetandet kring miljöfrågor samt uppmuntrar medarbetare till engagemang kring områden som skyddar natur och människor.

Miljöpolicy

Industrifilter ska arbeta aktivt för att vår verksamhet skall ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Det innefattar produkter och tjänster vi säljer, likväl som miljöfrågor som berör hela företaget. Varje anställd ska aktivt verka för en hållbar utveckling av samhället genom att ständigt förbättra och utveckla sig själva och Industrifilters verksamhet. Industrifilter skall alltid sträva efter att uppnå minimal miljöpåverkan genom att följa den fastlagda miljöpolicyn och prioritera dessa frågor utifrån driftsekonomiska ramar. Miljöpolicyn skall vara i förändring och ständigt anpassas efter ny teknik, ny kunskap och nya värderingar.

Detta uppnås genom att vi:

  • uppfyller ställda lagkrav, förordningar och föreskrifter
  • upprätthåller ett miljöledningsdokument som eftersträvar effektivitet och
  • förbättringar ur såväl miljömässigt som ur företagsekonomiskt perspektiv.
  • tar miljömässig hänsyn vid produktutveckling
  • använder energi på ett ansvarsfullt och sparsamt sätt
  • väljer produkter, material och leverantörer baserat på miljöhänsyn
  • tar aktivt del i ny teknik och kunskap som kan gynna miljön
  • ständigt förbättrar och utvärderar vårt miljöarbete
  • utbildar våra medarbetare till att ta personligt ansvar och engagera sig i miljöfrågor